Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom obchodu (e-shopu) na stránke www.malahviezda.sk je Beáta Révayová, tykajme.si so sídlom: Pažiť 181/15, Veľké Zálužie, Slovensko, IČO: 47 57 20 60, DIČ: 1086364125.


Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24.

Kontaktné údaje

Fakturačná aresa: Beáta Révayová, Pažiť 181/15, Veľké Zálužie, Slovensko

Kontaktná adresa: Beáta Révayová, Pažiť 181/15, Veľké Zálužie, Slovenskoe-mail: ahoj@malahviezda.sk


V prípade otázok, nejasností, sťažností či reklamácie nás kontaktujte emailom alebo na vyššie uvedených adresách. ĎAKUJEME!

Kupujúci

Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s predávajúcim, a to odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.malahviezda.sk a následnou úhradou celej ceny tovaru na základe objednávky.

Kupujúci je spotrebiteľom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak kupujúci uvedie v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.) svoje identifikačné číslo (IČO) a/alebo DIČ, má sa za to, že v právnom vzťahu s predávajúcim ide o kupujúceho – podnikateľa.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (najmä § 52 až 54, všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve, ustanovenia § 613 až 627), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim ako obchodno-záväzkový vzťah popri týchto Obchodných podmienkach riadi predovšetkým príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve – § 409 a nasl.). Na kupujúceho – podnikateľa sa nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ, v zmysle týchto Obchodných podmienok a príslušných právnych predpisov.

Účelom týchto Obchodných podmienok je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho o zmluvných podmienkach vo vzťahu k predaju tovaru predávajúcim resp. kúpe tovaru kupujúcim, poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy (v prípade kupujúceho – spotrebiteľa) a o reklamačnom poriadku.

Objednávka tovaru

Odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.malahviezda.sk a následnou platbou celej ceny tovaru na základe objednávky vzniká medzi kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) a predávajúcim (prevádzkovateľom) zmluvný vzťah v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Elektronickou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, o objednanom tovare a o konečnej celkovej cene tovaru (vrátane ceny dopravy a prípadných iných nákladov a poplatkov, ktoré uhrádza kupujúci v súvislosti s dodaním tovaru).

Predávajúci potvrdzuje prijatie záväznej objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu uvedenú kupujúcim.

Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru na základe objednávky.

Ceny tovaru, možnosti platby

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa veľkosti objednávky a krajiny doručenia. Kupujúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

— platba bankovým prevodom na účet predávajúceho

— platba na dobierku (pri prevzatí tovaru)


Tovar expedujeme najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdzujúceho e-mailu o vybavenej objednávke, ktorý Vám príde na Váš e-mail, keď sa nám platba pripíše na účet.

Dodanie tovaru


Osobný odber

Osobný odber momentálne nie je možný, ďakujeme za pochopenie.

Zasielanie tovaru

Tovar zasielame:

formou doporučeného listu alebo balíka prostredníctvom Slovenskej pošty

Konečná cena dopravy tovaru je uvedená v záväznej objednávke, ktorú potvrdzujete pred úhradou celkovej platby za objednávku. Cena za prepravu je stanovená podľa aktuálneho cenníka prepravných spoločností a podľa ceny za obalový materiál.

Predajca nezodpovedá za prípadné oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie tovaru, AK je zavinené spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru.

Dodacia lehota

Tovar expedujeme do 5 pracovných dní od potvrdzujúceho e-mailu o vybavenej objednávke, ktorý Vám príde na Váš e-mail, keď sa nám platba pripíše na účet.

Doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky trvá zvyčajne 1 až 3 pracovné dni. 

Ak vám tovar nebol doručený, napíšte nám e-mail na ahoj@malahviezda.sk.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, ak sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti – o takomto predĺžení dodacej lehoty vás však budeme bezodkladne informovať zaslaním správy na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke.

V prípade, že kupujúci neuviedol v objednávkovom formulári všetky potrebné informácie na doručenie zásielky, napríklad popisné číslo ulice, bude vyzvaný na ich doplnenie elektronickou formou. Ak údaje nedoplní do 10 kalendárnych dní od vyzvania, objednávka bude zrušená a refundovaná.

Ak vám nedodáme objednaný tovar najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy (úhrade ceny tovaru) a nedodáme ho ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť.

Ak si želáte dodať tovar neskôr, informujte nás o tom v poznámke k objednávke alebo bezodkladne e-mailom na ahoj@malahviezda.sk.

Vrátenie peňazí


Storno objednávky

Ak ste uhradili objednávku, ešte nebola expedovaná a rozhodli ste sa ju zrušiť, bezodkladne nás kontaktujte na ahoj@malahviezda.sk Peniaze vám vrátime do 14 pracovných dní na účet, z ktorého ste vykonali platbu.

Storno objednávky je samozrejme bez poplatku.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

Do 14 dní od prevzatia tovaru máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Avšak takéto právo na odstúpenie sa nevzťahuje na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale (ak bol obal rozbalený) a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy doručte oznámenie o odstúpení od zmluvy v elektronickej forme na e-mailovú adresu ahoj@malahviezda.sk. Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, číslo účtu, kontaktné údaje a informácie o tovare a dátume jeho prevzatia.

Kompletný, nepoškodený, nepoužitý tovar v pôvodnom, neporušenom ochrannom obale odošlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na adresu: 

Beáta Révayová, Pažiť 181/15, Veľké Zálužie, Slovensko

V súvislosti so škodou vzniknutou na vrátenom tovare zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia tovaru, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého konania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká nám nárok na náhradu škody v rozsahu zníženia hodnoty tovaru, pričom ako kupujúci ste o tejto skutočnosti upovedomený. Ako predávajúci sme oprávnení vykonať jednostranné započítanie vlastnej pohľadávky na uvedenú náhradu škody oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie platieb z titulu odstúpenia od zmluvy.

Kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dopravy (pri dodaní tovaru kupujúcemu) vám vrátime do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu, avšak zároveň nie sme povinní vrátiť uhradené platby pred tým, než nám bude tovar riadne vrátený alebo než nám preukážete zaslanie tovaru na našu adresu. Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru hradíte vy ako kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

Neprevzatie tovaru

V prípade, ak je tovar zasielaný Slovenskou poštou alebo inou spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru, a zásielka s tovarom sa nám vráti späť ako neprevzatá alebo nedoručená, upozorníme vás na túto skutočnosť e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke s tým, že tovar vám bude k dispozícii na dodatočné prevzatie prostredníctvom osobného odberu, a to po dobu 10 dní od zaslania vyššie uvedeného upozornenia. Ak si neprevezmete tovar ani v tejto dodatočnej 10-dňovej lehote, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru vám oznámime e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Kúpnu cenu tovaru vám vrátime do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, na účet, z ktorého ste vykonali platbu. V prípade neprevzatého tovaru, ktorý bol predtým zasielaný Slovenskou poštou alebo inou spoločnosťou zabezpečujúcou doručenie tovaru, nie sme povinní takýmto spôsobom vrátiť náklady na balenie tovaru a zaslanie, ktoré boli v rámci záväznej objednávky prirátané ku kúpnej cene tovaru.

Po odstúpení od zmluvy sme oprávnení vami neprevzatý tovar predať tretej osobe alebo s ním inak voľne nakladať.

Nedostupnosť tovaru

Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu odoslania tovaru, a to najmä z dôvodu vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru. O prípadnom odstúpení vás bezodkladne informujeme e-mailom odoslaným na adresu zadanú v objednávke. Pred odstúpením sme oprávnení ponúknuť vám ako kupujúcim náhradné plnenie, alternatívny tovar. Máte právo náhradné plnenie odmietnuť.

Ak ste už uhradili kúpnu cenu, vrátime vám ju na váš účet do 14 dní odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru, respektíve odo dňa odmietnutia náhradného plnenia.

Reklamačný poriadok


Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli zapríčinené prepravnou spoločnosťou pri preprave tovaru od kupujúceho k objednávateľovi.

Za vadu a relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje poškodenie alebo opotrebovanie tovaru používaním resp. inou manipuláciou, napríklad zošúchanie farieb knihy či grafiky spôsobené dotýkaním sa vytlačenej plochy, alebo napríklad znehodnotenie dlhodobým vystavením priamym slnečným lúčom.

Záručná doba

Na všetok tovar platí zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa záruka za akosť tovaru neposkytuje, t. j. neplatí vyššie uvedená záručná doba, pričom zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Popri nárokoch ustanovených v § 436 a nasl. Obchodného zákonníka nemá kupujúci nárok na náhradu škody prípadne iné nároky.

Postup pri uplatnení reklamácie

O žiadosti o reklamáciu tovaru nás informujte e-mailom na ahoj@malahviezda.sk, pričom uveďte najmä vaše meno ako kupujúceho, číslo objednávky, označenie tovaru, dôvod reklamácie (zrozumiteľný popis vád), korešpondenčné údaje a číslo účtu, z ktorého ste uhradili kúpnu sumu.

Nepoškodený tovar (okrem reklamovanej vady) odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu: Matje! s. r. o., Timravy 1101/6, 036 01 Martin, Slovensko


Poštové prípadne iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradí kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme.

V prípade odôvodnenej reklamácie náklady na vrátenie tovaru pri reklamácii, ako aj náklady na prípadné následné dodanie náhradného tovaru a všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s predmetnou reklamáciou, znáša predávajúci.

Predávajúci poskytne kupujúcemu náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie tovaru a prípadných ďalších účelne vynaložených nákladov súvisiacich s predmetnou reklamáciou bez zbytočného odkladu po ich preukázaní predávajúcemu zo strany kupujúceho, v rámci vybavenia reklamácie.

O prijatí žiadosti o reklamáciu tovaru vás budeme informovať do 7 pracovných dní.

Práva kupujúceho

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv kupujúci uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, s následnou výzvou na prevzatie plnenia podľa uvedeného, prípadne odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Ostatné ustanovenia


Kontakt, osobné údaje, autorské práva

Ak nevyplýva niečo iné z týchto Obchodných podmienok, pri všetkých úkonoch a komunikácii zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy sa použijú (s príslušnými právnymi účinkami) prostriedky diaľkovej komunikácie, a to najmä webové sídlo predávajúceho (www.malahviezda.sk), elektronická pošta a telefón, pričom sú relevantné kontaktné údaje predávajúceho uvedené v týchto Obchodných podmienok resp. na stránke www.malahviezda.sk a kontaktné údaje kupujúceho, ktoré uviedol pri uzatváraní zmluvy (pri registrácii resp. objednávke).

Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v rámci uzatvárania zmluvy (pri registrácii, objednávke a pod.), sa predávajúci zaväzuje používať iba na účel riadneho plnenia zmluvy s kupujúcim a spracuje ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie autorských diel, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva predávajúceho prípadne tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Vstupom do zmluvného vzťahu s predávajúcim na základe príslušného úkonu – odoslaním elektronickej objednávky prostredníctvom e-shopu na stránke www.malahviezda.sk (s následnou platbou ceny tovaru) – kupujúci potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s obsahom Obchodných podmienok, vrátane reklamačného poriadku, a plne ich akceptuje v platnom a účinnom znení (ku dňu odoslania objednávky kupujúcim).


Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14. 7. 2021. Vyhradzujeme si právo Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, obzvlášť v prípade zmien relevantných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s kúpou tovaru, pričom takéto zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením na stránke www.malahviezda.sk.